Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

MECHATRONIKA

Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka), przedmioty kierunkowe z zakresu mechaniki, sterowania, informatyki i elektroniki oraz przedmioty specjalistyczne.

Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych uwzględniają techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowanie napędów, układów sensorycznych i nowoczesnych układów sterowania oraz podstawy robotyki. Studenci zapoznają się z metodami i narzędziami analizy i syntezy systemów mechatronicznych, z uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice.

Studia na kierunku Mechatronika przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika są przygotowywani do pracy w biurach projektów i ośrodkach badawczych oraz firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne. Posiadają też odpowiednie podstawy do podjęcia studiów doktoranckich.