Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

studia niestacjonarne – do 13 lipca

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

.

Krok po kroku na studia pierwszego stopnia:

Krok 1 -Elektroniczna rejestracja


Chcesz studiować w AGH?

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe.

Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto e-mail, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

UWAGA!

Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu numeru PESEL i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok 2 -Deklaracja kierunków Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować.

Na studia I stopnia możesz zadeklarować kierunek główny oraz nie więcej niż 4 kierunki alternatywne z tego samego lub różnych wydziałów.
Kolejność deklaracji kierunków ma znaczenie w trakcie kwalifikacji.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest stała niezależnie od liczby deklarowanych kierunków.

UWAGA!

Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

Krok 3 – Opłata rekrutacyjna Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz polecenia przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA!

W tytule przelewu musi być koniecznie wpisany KOD podany na formularzu polecenia przelewu/wpłaty.

Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie odnotowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

Ważne, aby przelew dotarł na nasze konto przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację.

Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

Krok 4 – Wyniki egzaminu maturalnego Wprowadź do  systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wprowadzania wyników zgłoś się do WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś jako główny.

System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

PAMIĘTAJ!

Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Jeżeli nie wprowadzisz wyników, to w systemie e-Rekrutacja zostaną umieszczone  wyniki z KReM. Sprawdź, czy są takie same jak na twoim świadectwie maturalnym.

W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się w WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś jako główny.

Krok 5 – Kwalifikacja wstępna Wyniki egzaminu maturalnego zawarte w systemie posłużą do obliczenia  wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz kwalifikowany na deklarowane kierunki. Zakwalifikowanym można być tylko na jeden z kierunków umieszczonych w deklaracji. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

UWAGA!

Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

Krok 6 – Składanie podań Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia, podpisz je i złóż w WKR kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany.
Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

Krok 7 – Wpisy na studia Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH).

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany.

Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • 2 jednakowe, kolorowe fotografie w stroju oficjalnym o wymiarach 35×45 mm spełniające wymagania do dowodu osobistego (opisane z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH.

UWAGA!

1.        Wpisu na studia można dokonać w tym samym terminie co składanie podań.

2.        Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE18 lat.

Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.