Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Porozumienie o współpracy

WIZYTA W MIELCU WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ

W dniu 19 listopada 2008 roku w Pałacyku Oborskich w Mielcu, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo – Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie oraz miastem Mielec i powiatem Mieleckim.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie oraz Miasto Mielec i powiat Mielecki wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej leżącej w sferze zainteresowania Stron. Obustronna współpraca będzie zmierzać do stworzenia płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i intelektualnego Akademii Górniczo-Hutniczej, dla potrzeb regionu mieleckiego.
Region mielecki jest proinnowacyjnym obszarem przemysłowym, realizującym szereg przedsięwzięć z zakresu transferu nowoczesnych technologii. Na sukces inwestycyjny złożyła się restrukturyzacja przemysłu oraz zatrudnienia. Obszar pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK MIELEC’ oraz utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego od lat przyciągają kapitał zagraniczny i polski w wielu branżach, w tym m.in. lotniczej, motoryzacyjnej, maszynowej.

Centralnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy. W imieniu AGH porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Region mielecki reprezentowali Janusz Chodorowski, Prezydent Miasta Mielca, oraz Józef Smaczny, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

Ustalono następujący zakres współpracy:

  • Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia form kształcenia sprzyjających podejmo waniu przez absolwentów zatrudnienia w regionie mieleckim, w tym poprzez utworzenie ośrodka zamiejscowego Uczelni w Mielcu nie później niżwroku akademickim 2010/2011.
  • Uwzględnianie potrzeb przedsiębiorców w programach kształcenia realizowanych przez Uczelnię.
  • Kształcenie pedagogiczne i podnoszenie kwalifikacji technicznych kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw regionu mieleckiego, dla umożliwienia prowadzenia nauczania w szkolnictwie zawodowym.
  • Wykorzystywanie nowoczesnych metod, w tym głównie e-learningu, w procesie kształcenia młodzieży, nauczycieli oraz kadry inżynieryjno-technicznej z regionu mieleckiego wramach realizowanych wspólnie inicjatyw edukacyjnych.
  • Świadczenie usług eksperckich, badawczych oraz udostępnienie infrastruktury laboratoryjnej Uczelni dla przedsiębiorców regionu mieleckiego.
  • Współdziałanie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania i Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH w Mielcu oraz Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie, dla zapewnienia sprawnej organizacji iobsługi formalno prawnej transferu B+R.
  • Partnerstwo przy ubieganiu się o wsparcie z funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania w ramach realizowanych wspólnych inicjatyw (projektów) naukowo-badawczych, edukacyjnych i inwestycji infrastrukturalnych.

Podczas wizyty w Mielcu, Centrum e-Learningu AGH, reprezentowane przez Dyrektora Centrum, dr hab. inż. Jana Kusiaka, zostało zaproszone przez podkarpackie centra kształcenia nauczycieli, do współpracy przy realizacji pierwszego etapu programu ‘Komputer dla ucznia’.   Program ma na celu upowszechnienie dostępu do komputerów, jako narzędzia edukacyjnego oraz Internetu w szkołach, natomiast jego głównym założeniem jest wdrożenie do 2010 roku programu komputeryzacji gimnazjów w Polsce. Centrum e-Learningu AGH będzie miało za zadanie przeszkolenie online 2 tyś. nauczycieli z województwa podkarpackiego. Zadanie to będzie realizowane poprzez stworzenie wirtualnego środowiska edukacyjnego na Uczelnianej Platformie e-Learningowej MOODLE AGH oraz udostępnienie multimedialnych materiałów edukacyjnych. W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Centrum e-Learningu AGH rozpoczęło dnia 01 listopada 2008r. realizację projektu „Studia Podyplomowe dla kadry inżynieryjno – technicznej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MEN, poddziałanie 3.3.2. Efektywny System Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Głównym celem projektu jest wykształcenie kadry inżynieryjno-technicznej w kierunku pedagogicznym, umożliwiającym inżynierom podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych, a w szerszym ujęciu zwiększenie jakości kształcenia w szkołach zawodowych województwa podkarpackiego przez dopływ innowacyjnej kadry, a także rozpropagowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności nauczania z wykorzystaniem e-learningu. W projekcie weźmie udział 60-ciu inżynierów, zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze nauczycieli przedmiotów zawodowych. AGH dąży do zacieśnienia współpracy z Centrami Kształcenia Praktycznego oraz zakładami przemysłowymi w województwie podkarpackim oraz zwiększenia świadomości, popularyzacji i rozwoju umiejętności wykorzystywania e-learningowej metody nauczania.

Delegacja władz uczelni, w osobach Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, Dyrektora Centrum e-Learningu dr hab. inż. Jana Kusiaka, Dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH, mgr inż. Tomasza Pyrcia oraz dr inż. Bolesława Karwata, zwiedziła Specjalną Stefę Ekonomiczną „Euro Park Mielec’, Zakłady PZL – Sikorski oraz przedsiębiorstwa znajdujące się w SSE Mielec – Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i Lear Corporation Poland Sp. z o.o.

Wizyta zakończyła się konferencją prasową, zorganizowaną w Pałacyku Oborskich.

Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH:

dr inż. Bolesław Karwat
mgr inż. Tomasz Pyrć

  • ze strony Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego:

mgr inż. Zdzisław Nowakowski
mgr inż. Zdzisław Klonowski

Agnieszka Staniszewska
Centrum Transferu Technologii AGH
Dział Współpracy z Gospodarką