Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Rozkłady zajęć na studiach w Mielcu

Od 1 października rozpoczynają się w Mielcu zajęcia dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szczegółowy rozkład

88

Do 16 września trwa nabór dodatkowy na studia w Mielcu

Do 16 września br. rekrutacja uzupełniająca na  rok akademicki 2016/2017 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzony przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi w Mielcu.

Rekrutacja trwa do 16 września 2016 r. – www.agh.edu.pl/rekrutacja/

Szczegółowe informacje na: www.agh.edu.pl

Wpisy na studia 2016/17

W dniu 14 lipca 2016 r. została przeprowadzona wstępna kwalifikacja kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Wyniki widoczne są w systemie e-Rekrutacja (po zalogowaniu się).

Wszystkim zakwalifikowanym kandydatom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że aby zostać studentem AGH konieczne jest złożenie w terminie do 22 lipca 2016 r. wymaganych dokumentów, zgodnie z wykazem dostępnym w systemie e-Rekrutacja.

Dokumenty należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

paw. B-2 (al. A. Mickiewicza 30), pok. 21

tel: 12 617 34 44

mail: wkr-imir@agh.edu.pl,

http://www.imir.agh.edu.pl

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AGH

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie informuje o możliwości rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzony przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi w Mielcu.

Rekrutacja trwa do 13 lipca 2016 r. – www.agh.edu.pl/rekrutacja/

Szczegółowe informacje na: www.agh.edu.pl

ZOD AGH w Mielcu stawiany za wzór

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała jak na Podkarpaciu wygląda przygotowywanie kadr , szczególnie w kontekście Strategii Rozwoju Województwa.  Oceniane było zdolności uczelni w tym zakresie. Działania podejmowane w Mielcu, związane z funkcjonowaniem tu wydziału zamiejscowego Akademii Górniczo Hutniczej, zostały wykazane jako przykład dobrych praktyk.

Komunikat NIK:

Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego będzie wyzwaniem dla samorządu Podkarpacia. Horyzont czasowy nowej Strategii Rozwoju Województwa jest co prawda jeszcze dość odległy, ale już teraz NIK zwraca uwagę, że dotychczasowe zainteresowanie i rozpoznanie problemu może okazać się zbyt słabe. Zwłaszcza, że chociaż podkarpackie uczelnie publiczne mają istotny wkład w zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem, to skuteczne rozwiązywanie problemów z tym związanych przekracza możliwości pojedynczych uczelni.

Podstawowym instrumentem realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa jest strategia rozwoju województwa. W województwie podkarpackim w 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa została zaktualizowana po raz kolejny. Z uwagi na ustawowy obowiązek prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa oraz określoną w Strategii rolę Samorządu Województwa – która ma charakter nie tylko wykonawczy, ale także kreacyjny, motywacyjny, koordynujący i kontrolny – to na organach województwa spoczywa główny ciężar wdrażania Strategii, także w aspekcie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem.

Mimo to, po zaktualizowaniu Strategii, w okresie objętym kontrolą, zainteresowanie Sejmiku Województwa tym zagadnieniem ograniczyło się do przyjmowania sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podjęcia uchwał w sprawie zmian regulaminu funduszu stypendialnego, a także w sprawie ustalania kwot środków z Funduszu Pracy. Z kolei działania Zarządu Województwa ograniczały się wówczas do przyjmowania regionalnych planów na rzecz zatrudnienia.

Wprawdzie ze względu na horyzont czasowy Strategii (rok 2020) jej realizacja znajdowała się nadal w fazie, w której trudno było oceniać osiągnięte efekty, ale zdaniem NIK stopień realizacji większości wskaźników Strategii dotyczących rozwoju kadr nie zapewniał osiągnięcia zakładanego poziomu zabezpieczenia kadr dla specjalizacji regionalnych, o których mowa w Strategii. Wskaźniki zawarte w Strategii nie zostały określone dla poszczególnych specjalizacji regionalnych czy kluczowych branż. Stwarza to ryzyko, że cele Strategii i przewidziany w niej „scenariusz szans” mogą w obszarze zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem nie zostać osiągnięte. NIK wskazuje także, że zagadnienie zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie podkarpackim nie zostało w pełni rozpoznane. Brakowało bowiem w tej sprawie kompleksowych analiz.

W ocenie NIK Wojewódzki Urząd Pracy właściwie realizował przypisane mu zadania samorządu województwa, odnoszące się do szkół wyższych i ich absolwentów. W 2014 r. rozpoczął wdrażanie nowych zadań, w tym związanych bezpośrednio ze wsparciem absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

Zdaniem NIK sytuacja społeczno-gospodarcza regionu oraz dodane w 2014 r. zadania ustawowe samorządu województwa realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, powodują konieczność zintensyfikowania jego współpracy z uczelniami w celu zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.

Uczelnie publiczne województwa podkarpackiego rozpoznawały rynek pracy dla absolwentów. Zorganizowały również doradztwo zawodowe dla studentów. Nie miały jednak pełnej wiedzy o jego skuteczności. Do czasu zakończenia kontroli żadna z uczelni nie skorzystała z możliwości tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, o których mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z ustaleń kontroli wynika, że na terenie województwa pracodawcy (zarówno administracja publiczna, jak i przedsiębiorcy) poszukiwali osób z wyższym wykształceniem. Zapotrzebowanie na kadry z wyższym wykształceniem dotyczyło przede wszystkim osób z wykształceniem ekonomicznym i technicznym, przy czym dla pracodawców kluczowe było odpowiednie przygotowanie praktyczne, a także doświadczenie zawodowe. NIK zwraca uwagę na stwierdzony podczas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 brak pracowników odpowiednio przygotowanych do pracy w otoczeniu biznesu.

Wnioski NIK

Zarząd Województwa powinien, niezależnie od aktualnej korzystnej tendencji makroekonomicznej dotyczącej bezrobocia, zintensyfikować koordynację działań związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa. Dotyczy to zwłaszcza całościowego rozpoznania potrzeb w dłuższej perspektywie oraz odpowiedniej organizacji praktyk i staży zawodowych.

Stworzenie klimatu dla kompleksowych działań o regionalnym charakterze (np. opracowania, w szerokiej współpracy z różnymi podmiotami m.in. szkołami wyższymi i pracodawcami, zasad funkcjonowania podkarpackiej przestrzeni akademickiej, obejmującej m.in. kierunki studiów preferowane z uwagi na potrzeby regionu) byłoby zbieżne z rekomendacją Strategii dotyczącą regionalnego systemu szkolnictwa wyższego. Dla realizacji celów Strategii oraz powodzenia określonego w niej scenariusza szans, powinny być także podejmowane działania zachęcające przedsiębiorstwa oraz uczelnie do takiej organizacji praktyk i straży, które pozwoliłyby studentom i absolwentom uzyskać odpowiednie doświadczenie. Dotyczy to w szczególności przewidzianego w Strategii, lecz niewdrożonego do czasu kontroli, regionalnego system praktyk i staży w przedsiębiorstwach innowacyjnych.

Przykładem dobrej praktyki, wartym rozpropagowania i naśladowania, była działalność Miasta Mielec i Powiatu Mieleckiego, polegająca na zdiagnozowaniu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz pozyskaniu partnera – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – do współpracy mającej na celu zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem technicznym dla regionu mieleckiego.

Organy Samorządu Województwa, w ramach koordynacji wdrażania Strategii, powinny w większym stopniu włączać inne podmioty, także samorządy powiatowe i gminne, do realizacji założeń Strategii, związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem dla województwa.

źródło: http://www.hej.mielec.pl/

77

Rozkłady zajęć na semestr letni

Mechanika i Budowa maszyn – ZOD AGH w Mielcu:

MiBM – semestr 2

MiBM – semestr 4

MiBM – semestr 6

MiBM – semestr 8- aktualizacja 03.03.2.2016 r.

Bardzo proszę sprawdzać aktualizacje na stronie imir.agh.edu.pl

123

Zapraszamy na spotkanie z reprezentantami Szybowcowej Kadry Juniorów!

W piątek, 29 stycznia, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu pn. „Ludzie z pasją” – które Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje dla wszystkich osób zainteresowanych lotnictwem, a w szczególności szybownictwem. Przypominamy, że w poprzednim roku odwiedzili nas Sebastian Kawa oraz Maciej Pospieszyński. Tym razem odwiedzą nas: Mateusz Siodłoczek oraz Marek Niewiadomy – Vice-Mistrzowie Świata Juniorów w Szybownictwie. Podczas spotkania opowiedzą o swoich startach oraz zaprezentują swoje osiągnięcia.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 18:00 w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4.

Podczas ww. spotkanie będzie możliwość zapisania się na teoretyczne szkolenie szybowcowe, które odbędzie się w miesiącach: luty – marzec 2016 r. Specjalnie  dla osób,  które podczas spotkania zapiszą się na szkolenie szybowcowe otrzymają 10% rabatu !!!

Serdecznie zapraszamy!!! – poniżej adres filmu promującego spotkanie:

https://www.youtube.com/watch?v=m0aNuWFTw6g

111

Kierownik ZOD AGH w Mielcu w Komitecie Budowy Maszyn PAN

Z przyjemnością informujemy, że trzech pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zostało członkami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Wybrani pracownicy WIMiR:

  • prof. Janusz Kowal, Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN;
  • prof. Tadeusz Uhl;
  • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH, Sekretarz Naukowy Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Gratulujemy!

/http://www.agh.edu.pl/info/article/trzech-naukowcow-agh-w-komitecie-budowy-maszyn-pan/

Rozkład zajęć – sem. 1 – aktualizacja

W listopadzie br. został zaktualizowany rozkład zajęć dla semestru 1 w ZOD AGH w Mielcu.

Proszę o zapoznanie się z nową wersją – sem_I_zima_15-16_NOWY

65

Zarządzenie rektora dot. procedury windykacji należności

Zarządzeniem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 listopada 2015 roku wprowadzona została “Procedura windykacji należności z tytułu opłat za kształcenie na studiach”.

Studentów prosimy o zapoznanie się z treścią procedury – procedura windykacji należności